http://www.cnblogs.com/summerRQ/articles/2470130.html
普通队列的出队方式是对头出列
优先队列这则是按照一定的优先级出队的就好比医院里面急诊病人优先看病
看下面一道题可以帮助理解优先队列
http://acm.tzc.edu.cn/acmhome/problemdetail.do?&method=showdetail&id=1335

/*
http://acm.tzc.edu.cn/acmhome/problemdetail.do?&method=showdetail&id=3128

/*
题意:
a被困在监狱他的朋友r想要去救他
里面有士兵x遇到士兵时r可以杀掉他,但是会耗时一分钟
,结果要输出救到a的最少时间

心得技巧:
此题用数组模拟对列
因为这样出对后队列里面的数据仍然保存着便于后来查找父节点
若是用stl的模板出队后队列的数据都删除了;不容易查找父节点;

注意:
4 3
.r#
.x#
.##
a##
有一种情况是不走x比走x花费的时间少,,()坑

*/

*/

include

include

include

include

include

include

include

using namespace std;
char map1[4]= {‘E’,’S’,’W’,’N’};//映射方向
char miGong[105][105];
int vis[105][105];
int dir[4][2]= {0,1,1,0,0,-1,-1,0};
int m,n;
struct note
{
int x;
int y;
int faX;//记录方向
int fu;//记录父节点
} q[105*105];
bool bfs(int sx,int sy,int ex,int ey,int &bN)
{
int head=1;
int tail=1;
q[tail].x=sx;
q[tail].y=sy;
tail++;
vis[sx][sy]=1;
while(head<tail)
{
if(q[head].x==ex&&q[head].y==ey)
{
bN=head;
return true;
}
for(int i=0; i<4; i++)
{
int tx=q[head].x+dir[i][0];
int ty=q[head].y+dir[i][1];
if(tx<0||ty<0||tx>=m||ty>=n)
continue;
if(miGong[tx][ty]!=’#’&&vis[tx][ty]==0)
{
vis[tx][ty]=1;
q[tail].x=tx;
q[tail].y=ty;
q[tail].fu=head;//保存父节点
q[tail].faX=i;//保存方向
tail++;
}
}
head++;
}
return false;
}
void out(int x)
{
if(x==1)//第一个节点 即是入口
return;//退回上一步调用函数的的位置
out(q[x].fu);
printf(“%c”,map1[q[x].faX]);//输出方向
}
int main()

{
while(~scanf(“%d%d”,&m,&n))
{
memset(miGong,’#’,sizeof(miGong));
memset(vis,0,sizeof(vis));
int sx,sy,ex,ey;
for(int i=0; i<m; i++)
for(int j=0; j<n; j++)
{
scanf(” %c”,&miGong[i][j]);
if(miGong[i][j]==’S’)
{
sx=i;
sy=j;
}
if(miGong[i][j]==’E’)
{
ex=i;
ey=j;
}
}
int bN;
if( bfs(sx,sy,ex,ey,bN))
{
out(bN);
printf(“\n”);
}
else printf(“Can’t eat it!\n”);
}
return 0;
}

/*
5 5
…..
…..

include

.

ES…

include

5 5
….S
…..

include

const int XY=205;
char miGong[XY][XY];
int vis[XY][XY];
int dir[4][2]= {0,1,1,0,0,-1,-1,0};
int m,n;
using namespace std;
struct note
{
int x;
int y;
int s;
friend bool operator <(note n1,note n2)//自己定义一种优先级
{
return n1.s>n2.s;//时间少的优先级高(注意大于或小于号)
}
};
int bfs(int sx,int sy,int ex,int ey)
{
memset(vis,0,sizeof(vis));
note a;
a.x=sx;
a.y=sy;
a.s=0;
vis[sx][sy]=1;
priority_queue

q;
q.push(a);
while(!q.empty())
{
a=q.top();//注意不是q.front();
q.pop();
// cout<<miGong[a.x][a.y]<<” “;
if(a.x==ex&&a.y==ey)return a.s;
for(int i=0; i<4; i++)
{
int tx=a.x+dir[i][0];
int ty=a.y+dir[i][1];
if(tx<0||ty<0||tx>=m||ty>=n)
continue;
if(miGong[tx][ty]!=’#’&&vis[tx][ty]==0)
{
vis[tx][ty]=1;
note b;
b.x=tx;
b.y=ty;
if(miGong[tx][ty]==’x’)
b.s=a.s+2;
else b.s=a.s+1;
q.push(b);
}
}
}
return -1;
}
int main()
{

while(~scanf("%d%d",&m,&n))
{
  memset(miGong,0,sizeof(miGong));
  int startX,startY,endX,endY;
  for(int i=0; i<m; i++)
    for(int j=0; j<n; j++)
    {
      scanf(" %c",&miGong[i][j]);
      if(miGong[i][j]=='r')
      {
        startX=i;
        startY=j;
      }
      if(miGong[i][j]=='a')
      {
        endX=i;
        endY=j;
      }
    }
  int b=bfs(startX,startY,endX,endY);
  if(b==-1 )
    printf("Poor ANGEL has to stay in the prison all his life.\n");
  else
    printf("%d\n",b);
}
return 0;

}

/*
4 3
.r#
.x#
.##
a##

*/

.

E….

*/

/*

深搜

*/

include

include

include

include

using namespace std;
char map1[4]= {‘E’,’S’,’W’,’N’};
char miGong[105][105];
int vis[105][105];
int dir[4][2]= {0,1,1,0,0,-1,-1,0};
int m,n,cur=0,min1=999999;
int sx,sy,ex,ey;
int a[105*105];
int b[105*105],k,k1;
void dfs(int x,int y,int s)
{
if(x==ex&&y==ey)
{
cur=1;
if(s<min1)
{
min1=s;
for(int i=0; i<k; i++)//把最优的路径保存下来
b[i]=a[i];
k1=k;
k=0;
}
return ;
}
for(int i=0;i<4;i++)
{
int tx=x+dir[i][0];
int ty=y+dir[i][1];
if(tx<0||ty<0||tx>=m||ty>=n)
continue;
if(miGong[tx][ty]!=’#’&&vis[tx][ty]==0)
{
vis[tx][ty]=1;
a[k++]=i;
dfs(tx,ty,s+1);
k–;//每退回一次 出栈一次
vis[tx][ty]=0;
}
}
}
int main()
{
while(~scanf(“%d%d”,&m,&n))
{
memset(miGong,’#’,sizeof(miGong));
memset(vis,0,sizeof(vis));
min1=9999;
k=k1=0;
for(int i=0; i<m; i++)
for(int j=0; j<n; j++)
{
scanf(” %c”,&miGong[i][j]);
if(miGong[i][j]==’S’)
{
sx=i;
sy=j;
}
if(miGong[i][j]==’E’)
{
ex=i;
ey=j;
}
}
dfs(sx,sy,0);
if(cur==1)
{
for(int i=0;i<k1;i++)
printf(“%c”,map1[b[i]]);
printf(“\n”);
}
else printf(“Can’t eat it!\n”);
}
return 0;
}

admin

相关文章

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注